Javni poziv za predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi Program javnih potreba u područjima predškolskog odgoja, školstva, obrazovanja i znanosti, sporta, kulture, tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi i udruga građana Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu

U skladu sa zakonom i kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u navedenim područjima te ocjenom izvršenja usvojenih programa za 2014. godinu, Grad Ivanić-Grad će u Program javnih potreba u navedenim područjima za 2015. godinu uvrstiti slijedeće programe:

U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA

1.sufinanciranje redovitih i posebnih programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovi kojoj je osnivač Grad Ivanić-Grad i ustanovama predškolskog odgoja drugih osnivača koje djeluju na području Grada Ivanić-Grada.
2.program kapitalnih ulaganja – izgradnja, adaptacija i opremanje objekata predškolske ustanove kojoj je osnivač Grad Ivanić-Grad.

(Programi ustanova u sustavu riznice planiraju se,uvrštavaju i financiraju kroz redovni plan i program.)

U PODRUČJU ŠKOLSTVA, OBRAZOVANJA, ZNANOSTI

1.program rada s darovitim učenicima;
2.program opremanja škola s didaktičkom, kabinetskom i informatičkom opremom;
3.program opremanja škola s računalnim programima;
4.program opremanja školskih knjižnica obveznom lektirom;
5.program od zajedničkog interesa za djelatnost školstva (sustav informiranja, stručno pedagoški časopisi, stručne knjige, programi ustanova i stručnih udruga, obljetnice i manifestacije, programi izvannastavnih aktivnosti);
7.program produženog boravka za učenike osnovnih škola (plaće, naknade plaće s doprinosima na plaće i ostali rashodi za radnike koji rade u produženom boravku, u skladu s kolektivnim ugovorom).

U PODRUČJU SPORTA I REKREACIJE

1.programe poticanja i promicanja sporta;
2.provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata;
3.djelovanje sportskih udruga, sportske zajednice i saveza na razini Grada Ivanić-Grada;
4.sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša;
5.zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu;
6.sportsko-rekreacijske aktivnosti građana;
7.programe provođenja sportskih aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i starijih osoba;
8.planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za područje Grada Ivanić-Grada;
9.provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

Navedene programe javnih potreba u sportu predlaže Gradska zajednica sportskih udruga Grada Ivanić-Grada.

U PODRUČJU KULTURE

Redovita djelatnost i programe ustanova kulture kojima je osnivač Grad Ivanić-Grad (programi ustanova u sustavu riznice planiraju se, uvrštavaju i financiraju kroz redoviti plan i program); programe udruga, pojedinaca i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Ivanić-Grad kao i onih utvrđenih zakonom; programe muzejskih, galerijskih i likovnih djelatnosti; programe glazbenih i scenskih djelatnosti; program knjižnične djelatnosti; program za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih; program izdavanja knjiga i časopisa u kulturi; programe kulture nacionalnih manjina; znanstveno-istraživačke skupove i popratna izdanja na području kulture; otkup umjetnina; programe kulturnih manifestacija; multimedijske programe koji promoviraju i prezentiraju Grad Ivanić-Grad u zemlji i inozemstvu; programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma; programi podizanja kulture življenja; programi zaštite i očuvanja kulturne baštine; programi međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje; programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Ivanić-Grad.

U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE

Opće i posebne programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži različitih dobnih skupina za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina (informatika, astronomija, radioamaterizam, modelarstvo i maketarstvo, automodelarstvo, fotografija, film, video, tehničke discipline u zrakoplovstvu, prometna kultura, inovatorstvo) koje provode subjekti tehničke kulture Grada Ivanić-Grada; programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja darovite djece i djece s posebnim potrebama za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina; programe poticanja tehničko-tehnoloških inovacija kroz organiziranje i sudjelovanje subjekata tehničke kulture na tradicionalnim školskim, gradskim, državnim i međudržavnim natjecanjima i smotrama, izložbama i ostalim manifestacijama.

Zajednica tehničke kulture Grada Ivanić-Grada predlaže objedinjeni program svojih udruga-članica.

U PODRUČJU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

Programi prevencije i liječenja ovisnosti i svih poremećaja ponašanja, posebno kod djece i mladih; programi socio-zdravstvene zaštite i unaprjeđenja kvalitete života starijih osoba; programi zaštite i očuvanja zdravlja; programi zaštite i unaprjeđenja kvalitete života osoba s invaliditetom; programi obrazovanja osoba o zdravom načinu života; programi zaštite žrtava i prevencije nasilja u obitelji, nasilja općenito i nasilja posebno među mladima; programi unaprjeđenja zdravlja i socijalne sigurnosti općenito; programi zdravstvenog odgoja s područja zaštite reproduktivnog zdravlja, smanjenja rizičnih ponašanja, štetnih navika i prevencija svih vrsta ovisnosti, posebno među mladima, programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata (Zajednica udruga proizašlih iz Domovinskog rata Grada Ivanić-Grada, općina Križ i Kloštar Ivanić predlaže objedinjeni program svojih udruga-članica); programi pomoći korisnicima socijalne zaštite; programi udruga za zaštitu okoliša, zaštitu životinja od interesa za Grad Ivanić-Grad.

Pravo podnošenja prijava po osnovi ovog Javnog poziva imaju udruge, organizacije, društva, ustanove, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti na navedenim područjima na području Grada Ivanić-Grada.

Udruge/druge pravne osobe koje sudjeluju na Javnom pozivu za odobravanje financijske potpore iz sredstava Proračuna Grada Ivanić-Grada moraju biti registrirane na području Grada Ivanić-Grada.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati:

1.ispunjenu, potpisanu i ovjerenu Prijavnicu koja sadrži detaljno obrazloženje prijedloga programa, detaljni Proračun za izvršavanje predloženog programa u kojem su navedeni ukupni troškovi izvršenja programa, dio sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora i dio sredstava za koja se predlaže da ih osigurava Grad Ivanić-Grad,
2.sve priloge navedene u Prijavnici.

Obrazložene prijedloge programa predlagatelji trebaju dostaviti isključivo na Prijavnici koju mogu preuzeti u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada ili na web stranici volimivanic.info

Prijavnica se, u pravilu, ispunjava računalom te se preporučenom poštom šalje na adresu: Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, s naznakom: „Ne otvarati-Prijava na javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu“ ili se u zatvorenoj koverti predaje u pisarnici Grada Ivanić-Grada.

Prijavnica i svi prilozi ujedno se obvezno dostavljaju na navedenu adresu i na CD/DVD-eu.

Na poleđini omotnice potrebno je napisati naziv i adresu podnositelja prijave.

Pozivaju se udruge, ustanove i druge organizacije u navedenim područjima i pojedinci s područja Grada Ivanić-Grada, da dostave prijave-prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva, do 30. rujna 2014. godine.

PREUZMI DOKUMENTE:
Javni poziv
Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Ivanić-Grada u 2015.g
Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Ivanić-Grada u 2015.g
Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Ivanić-Grada u 2015.g
Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Ivanić-Grada u 2015.g
Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada u 2015.g
Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u školstvu, obrazovanju, znanosti Grada Ivanić-Grada u 2015.g

Ako još niste, sada možete lajkati portal Volim Ivanić

2017-05-23T20:36:07+02:003. Rujan, 2014.|Najave|